Filosofie mateřské školy Hlincová Hora

Koncepce naší mateřské školy vychází z podmínek, které nám okolní prostředí samo nabízí a tím je příroda a lokalita, kde se škola nachází.

Příroda, jejímž prostřednictvím získají děti mnoho informací a poznatků, upevněných smyslovým poznáváním na základě přímých citových prožitků je nezastupitelným důležitým prvkem. Příroda nabízí otevřený prostor k pohybu a spontánním hrám, možnosti pozorování, objevování, zkoumání a experimentování, významně přispívá k rozvoji fantazie dítěte. Příroda a prostředí, ve kterém budeme s dětmi trávit nejvíce času a bude tak velmi příznivé pro rozvoj jejich osobnosti, poskytne prostor pro různorodou aktivitu dětí v průběhu celého roku.

Naším záměrem je děti naučit pěknému vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vážit si všeho, co nám příroda nabízí, seznámit se s přírodou živou i neživou, jevy, zákonitostmi a rozmanitostí přírody. Naší snahou bude citlivě vysvětlit dětem, že je důležité nejenom brát, ale také dávat a řídit se tím.

Chtěli bychom se zapojit do konkrétních akcí, které směřují ke zlepšení životního prostředí, dozvědět se o místních zajímavých místech a lokalitách, poznávat naučné stezky, pěší trasy a studánky. Mít povědomí o obci, o jejích zvláštnostech, tradicích a zvycích. Chceme se zapojit do společenského života a dění v obci. Tím vším vytvářet u dětí pocit sounáležitosti s prostředím, ve kterém žijí.

V celém výchovně vzdělávacím procesu je kladen důraz na všestranný rozvoj dítěte, získávání poznatků, znalostí, dovedností a postojů. K tomu všemu nám bude nápomocné prostředí, kde škola ,,vyrostla”. Stojí uprostřed vesnice, odkud většina dětí pochází. Mateřská škola dá možnost vzniknout novým vztahům mezi lidmi a dětskému kamarádství. Naší snahou bude otevřít školu nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, umožnit jim se zapojovat do práce s dětmi. Spolupracovat s rodinou, posilovat vztah rodiny a školy vzájemnou důvěrou, tím zároveň povedeme děti k vytváření dobrých mezilidských vztahů.

Krásná příroda, obec, ve které děti žijí, škola, lidé se kterými se děti budou setkávat, to vše může dovést děti k tomu, že začnou chápat rozmanitost lidského světa.

Poslední úprava: 2022/06/14 12:22