Den v naší školce

Co všechno v MŠ během dne děti prožijí.

Děti mohou přicházet do mateřské školy od 6.30 hod. Převlékají se v šatně, kde má pro své věci každé dítě k dispozici vlastní označené místo. Děti se postupně schází až do 8.oo hodin.

Přivítáme se pozdravem, tím získá učitelka přehled o dítěti a zároveň se děti učí tímto malým denním rituálkem základům slušného chování.V tuto dobu probíhají převážně spontánní ranní hry dle volby a přání dětí.

Děti mají také možnost účastnit se činností, které připravila učitelka v rámci týdenního plánu, nebo na základě aktuální situace, nápadů a návrhů dětí. Procvičována je grafomotorika formou pracovních listů, které mají děti připraveny jako doplňující část k tématickým blokům. Pracujeme s časopisem Pastelka, děti mohou samy využívat výtvarné pomůcky, které jsou jim volně k dispozici(omalovánky, razítka, šablony, kreativní sady INSPIRO modelovací hmoty, různé formáty papíru, včetně dvou velkých tabulí, které děti rády ke kreslení využívají. Děti mají možnost si samy pomůcky půjčovat a kreativně tvořit.

Po celý den probíhají vedle spontánních her a ranního cvičení,(kde jsou děti seznamovány hravou formou s prvky jógy), také aktivity částečně řízené učitelkou. Tyto aktivity rozvíjejí rozumové, sociální a fyzické schopnosti dětí, výtvarné, hudební, pracovní, sebeobslužné, jazykové, pohybové a dramatické dovednosti dětí, cvičíme, hrajeme pohybové, kontaktní a psychomotorické hry aj.

Chodíme každý den ven, kde se snažíme s ohledem na počasí provádět co nejvíce plánovaných i volných činností. Jedenkráte za měsíc vyrážíme společně do přírody na delší brannou vycházku. K pobytu venku využíváme školní zahradu, hrací hřiště s hracími prvky vybudované u lesa, krásné přírody v okolí školky a dostupné přírodní lokality. Děti se seznamují s přírodou, rozvíjejí svou fyzickou kondici při zdolávání přírodních překážek a terénu. Poznávají místa v okolí jejich nového působiště mateřské školy i jejich bydliště.Po návratu z venkovního prostředí se věnujeme hygieně před obědem. Hospodáři pomáhají mladším dětem a rozdávají lžíce. Pro hlavní jídlo si chodí děti samy k výdejovému okénku. Jídlo vydává paní školnice, která dá každému po domluvě přiměřenou porci. Děti do jídla nenutíme, snažíme se je však motivovat, aby alespoň ochutnaly, poznávaly i nová, pro ně neznámá jídla a vytvářely si tak zdravé návyky stravování. Pití mají děti nalité, malé děti mají skleničky s pitím připravené na stolečku. V průběhu celého dne mají děti možnost si samy pití dolévat, k dispozici mají termos s připraveným pitím a dostatek čistých barevných kelímků, do kterých si samy velice rády načepují dle své potřeby. Použité nádobí si děti opět samy uklízejí ze stolečků na servírovací stolek k tomu určený.

Po obědě někdo z dětí odchází domů, ostatní odcházejí odpočívat do ložnice v patře. Dětem čteme pohádky nebo pouštíme klidnou relaxační hudbu, na přání dětí střídáme hudbu s poslechem oblíbených pohádek. Děti odpočívají od 12.30hodin. Pokud neusnou, nabízíme jim klidové činnosti v koutku v ložnici, kde se věnují učitelky hlavně předškolákům a dětem s nutným individuálním přístupem.V protilehlé části ložnice jsou nejstarším dětem místo spaní nabízeny další zájmové aktivity. Podle své potřeby si mohou kdykoliv opět lehnout a odpočívat. Děti vedeme k ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Po odpočinku a hygieně následuje svačina a do 16.30 odpolední zájmová činnost, kterou je především hra dětí dle zájmu, nebo pokračuje didaktická cílená činnost. Pokud tomu počasí dovoluje probíhá odpolední činnost pro děti na zahradě školky, odkud si děti přebírají rodiče.

Poslední úprava: 2014/01/24 20:56